Huskeliste (0)

GENERELLE SALGS-OG LEVERINGSBETINGELSER

 


1 ANVENDELSESOMRÅDE
Disse salgsbetingelser gjelder for alle leveranser fra selger til næringsdrivende kjøper med mindre annet er skriftlig avtalt. Ved bestilling anses kjøper for å ha godtatt disse salgs- og leveringsbetingelser.


2 TILBUD, PRIS, ORDREBEKREFTELSE
Skriftlige tilbud gjelder i 30 dager fra tilbudets dato om ikke annet er avtalt.

Det tas forbehold om prisendringer fra produsent/leverandør. Ved alle salg gjelder leveringsdagens pris, dersom intet annet er avtalt.

Avtale om bestillingsvarer blir først inngått når skriftlig ordrebekreftelse er utstedt. Kunden forplikter seg til umiddelbart å kontrollere ordrebekreftelsen. Dersom kunden ikke uten ugrunnet opphold etter mottak av denne påviser eventuelle avvik fra det bestilte er kunden bundet i henhold til ordrebekreftelsen.


3 BETALINGSBETINGELSER
Betalingsbetingelser er pr. kontant ved henting, eventuelt ved levering.

Etter skriftlig avtale kan det innvilges kreditt, i henhold til selgers kredittvilkår. Mislighold av betalingsforpliktelsen etter kredittavtalen, anses som vesentlig mislighold som berettiger umiddelbar heving av kredittavtalen, jfr. pkt. 10. Ved forsinket betaling påløper den til enhver tid gjeldende forsinkelsesrente, jf. lov om renter ved forsinket betaling mm av 17. desember 1976 nr. 100.

Selger har iht. panteloven § 3-14 og 3-22, salgspant i de leverte varer inntil kjøpesummen inkl. eventuelle renter og omkostninger er betalt.


4 LEVERING
Leveringssted og risikoens overgang:

Levering finner sted i henhold til nærmere avtale/ordrebekreftelse.

Varer som ikke blir avhentet av kjøper vil bli fakturert, samt at risikoen for varen går over til kjøper.

Frakt reguleres i henhold til selgers til enhver tid gjeldende transportbetingelser.  Ventetid og kranbruk utover normal lossetid belastes i henhold til transportbetingelser.

Ved direktelevering fra produsent/leverandør gjelder produsent/leverandørs frakt- og leveringssatser.

Avtalen om leveringssted skal fortolkes i samsvar med Incoterms som gjaldt på det tidspunktet da avtalen ble inngått.

Dersom den skriftlige avtalen ikke regulerer leveringsmåte og risikoovergang, skjer levering når varene er opplastet på bil ved selgers/leverandørs/produsents lager, Ex Works.


Leveringstid:
Den oppgitte leveringstid er veiledende eller garantert. Leveringstiden er bare garantert hvis dette er uttrykkelig skriftlig avtalt. I andre tilfeller er den kun veiledende.

Blir selgeren klar over at levering ikke vil finne sted innenfor rammen av den veiledende leveringstid, eller til garantert tid, skal han uten ugrunnet opphold meddele kjøperen dette samt årsaken til forsinkelsen, og om mulig oppgi nytt tidspunkt for levering.

Hvis kjøper ikke kan motta varen til avtalt tid, vil lagring besørges for kjøpers regning og risiko.

 

5 FDV
Carlsen Fritzøe kan fremlegge nødvendig FDV ved prosjektets ferdigstillelse. Vi kan være behjelpelig i forhold til medlemskap og uttak av FDV-dokumentasjon hos Byggdok.

 

6 ERSTATNING VED FORSINKET LEVERING
For oversittelse av veiledende leveringstid betales ingen form for erstatning.

For det tilfellet at kjøper har lidt et økonomisk tap som følge av oversittelse av en garantert leveringstid, utbetales erstatning tilsvarende 0,5 % pr. uke av den avtalte kjøpesum som knytter seg til den del av gjenstanden som på grunn av forsinkelsen ikke kan tas i bruk som forutsatt. Det er kun dokumenterbart tap som erstattes. Erstatning i slike tilfeller er uansett oppad begrenset til 7,5 % av avtalt kjøpesum.

Selger har intet ansvar for mangelfull eller forsinket levering som skyldes forhold utenfor selgers kontroll, herunder forsinkelse, feil eller forsømmelighet og lignende fra produsent, leverandører eller transportselskaper sin side.

 

7 UNDERSØKELSESPLIKT OG REKLAMASJON
Ved mottakelsen av varene skal kjøper uten ugrunnet opphold undersøke disse. Kjøperen kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøperen burde ha oppdaget ved undersøkelsen. Eventuelle transportskader tas opp med transportør/selger omgående, og skal anmerkes på følgeseddel/fraktbrev.

Øvrige reklamasjoner på grunn av mangel ved varen må være kommet frem til selgeren senest 14 dager etter at kjøperen oppdaget eller burde oppdaget mangelen.

Reklamerer ikke kjøperen innen 3 måneder etter levering kan kjøper ikke i noe tilfelle gjøre mangelen gjeldende.

Enhver reklamasjon skal være skriftlig.

Kjøper taper sin rett til å gjøre mangelen gjeldende dersom det ikke reklameres i henhold til ovennevnte bestemmelser.

 

8 RETURER
Solgte varer tas ikke i retur uten at dette er avtalt på forhånd. Returseddel skal utstedes og følge bilen som skal ta varen i retur. Ved returer av trelast og byggevarer som ikke skyldes feil ved varene eller feil fra selgers side, krediteres 90% av kjøpesummen. Returer godkjennes kun på varer som returneres i hele salgsforpakninger og er i 100% salgbar stand.

Avbestilling av varer som ikke lagerføres, forutsetter forhåndsgodkjenning av selger, og kjøper skal dekke selgers tap i henhold til avtale med angjeldende leverandør.

Varer innkjøpt, satt i produksjon eller produsert spesielt i henhold til kjøpers spesifikasjoner, herunder bestillingsvarer, tas ikke i retur.

 

9 MANGELFULL LEVERANSE
Mht. til produktenes egenskaper, bruksområder og tekniske godkjenninger henvises til den enkelte produsents garantiordning, og til NBI tekniske godkjenninger. Mht. Carlsen Fritzøe sitt ansvar henvises til NS 8409:2008 med følgende endringer:

Kjøper har bevisbyrden for at det foreligger en kontraktrettslig mangel ved reklamasjon etter punkt 6.

Retten til å påberope seg mangler bortfaller hvis varen etter at den er levert er forandret eller bearbeidet av andre enn selgeren uten dennes skriftlige samtykke. Selger forbeholder seg retten til å reparere varen eller foreta omlevering (avhjelp) før øvrige misligholdsbeføyelser kan kreves.

Ved krav om erstatning, har kjøper bevisbyrden for at det foreligger et økonomisk tap.

Selgers erstatningsansvar er under enhver omstendighet begrenset oppad til det beløp som kjøper har betalt for den del av leveransen som er knyttet til kravet.

Selger er ikke ansvarlig for følgeskader/ følgetap oppstått ved bruk av de solgte varer. Selger er ikke ansvarlig for skade eller tap som skyldes forhold på kjøpes side.

 

10 HEVING
Dersom det inntrer vesentlig kontraktsbrudd kan hver av partene heve avtalen.

Såfremt en vesentlig mangel ikke blir avhjulpet innen rimelig tid etter at kjøper har påberopt seg mangelen, har kjøper rett til å heve kjøpet.

Vesentlig mislighold skal anses å foreligge, men er ikke begrenset til tilfeller hvor det hos én av partene inntrer betalingsstans, anmodes om gjeldsforhandlinger, åpnes konkurs eller besluttes oppløsning/avvikling.

Betalingsmislighold fra kjøper utover 30 dager anses for vesentlig kontraktsbrudd, som gir selger rett til å heve.

 

11 FRITAKELSESGRUNNER(FORCE MAJEURE)
Forhold som selger ikke rår over, så som for eksempel streik, lockout, blokade, brann, opptøyer, krig eller inngrep av offentlige myndigheter, fritar selger fra å oppfylle sine forpliktelser i henhold til avtalen, i den grad de ikke kan oppfylles uten unormalt høye kostnader. Under slike forhold bortfaller også plikten til å betale erstatning. Blir varen ødelagt ved brann eller annen hendelig begivenhet før levering, faller avtalen bort.

 

12 TVISTER
Eventuelle tvister i tilknytning til disse salgsbetingelsene skal søkes løst ved forhandlinger. For det tilfelle partene ikke skulle bli enige gjennom forhandlinger, skal tvisten løses gjennom norsk rett ved de ordinære domstoler i Norge. Partene vedtar selgers forretningssted som rette verneting.